Discipline Committee 2020-21

Dr. Balander (Convenor)

Dr. Priyanka kadyan

Dr. Mukesh Kumar

Ms. Sangeeta

Sh. Kulbir

Sh. Sandeep

Sh. Sunil Kumar

Sh. Sushma

Sh. Sahil

Sh. Parveen Kumar

Sh. Nasseeb

Grievance Redressal/ Anti-Ragging

Sh Anup Singh

Anti Sexual Harassment

Dr. Reeti Gupta